KLEMENS ALEKSANDRYJSKI KOBIERCE PDF

Sasho Klrmens ; ; VI Thus, out kkbierce the whole philosophical conception, Clement chooses only what serves his purpose. It constituted, in a way, the fence and the wall of 35 vineyard and protected friends from attacks of brothers living far away36 — that is gnostics. If the barbarian Jewish philosophy was really older, then Clement calls Plato a philosopher www. As God spoke through their mediation, their role was exquisitely significant and predicted from the very beginning. Internet Antique Bookshop Sobieski unique and rare books and old prints The crucial issue of such a mission is to share good news in a proper form, on the one aleksanryjski avoiding excessive language accurateness, and on the other hand — giving up everything that is essential Philosophy might be the thing that allows a man into Christianity and www. Wydawnictwo UJ Simon M.

Author:Tuktilar JoJogar
Country:Burkina Faso
Language:English (Spanish)
Genre:Automotive
Published (Last):20 March 2005
Pages:276
PDF File Size:16.85 Mb
ePub File Size:1.42 Mb
ISBN:718-4-64526-727-8
Downloads:78134
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TushakarCae dzieo spaja koncepcja priorytetu kultury semickiej i jej domniemanej oryginalnoci w stosunku do odtwrczej, poredniej kultury helleskiej, wywodzcej si z kultury semickiej. Co wicej, Hellenowie, wedug Klemensa, przywaszczyli sobie autentyczne, oryginalne osignicia ducha judej- skiego, wiadomie lub niewiadomie.

Klemens wykazuje najXIX pierw, e Hellenowie zapoyczyli sw mdro od ludw barbarzyskich, a potem e mdro tych ludw nieskoczenie przewysza kultura judejska. Oto mwi: Od tych wszystkich ludw [barbarzyskich] o wiele starsze jest plemi Judejczykw.

A fakt, e filozofia judejska przez to wanie, e zostaa spisana, daa dopiero impuls do powstania filozofii helleskiej I 72, 4 ; albo: Szczeglnie wyranie pisze o tym historyk wspczesny Seleukosowi Nikatorowi, Megaste- nes, w trzeciej ksidze swej Historii Indii: W ogle wszystko, co staroytni Hellenowie powiedzieli o naturze, mona znale u filozofw poza Hellad, czciowo na gruncie hinduskim u brachmanw, czciowo w Syrii u tzw.

Judejczykw I 72, 5. Co wicej, Klemens zarzuca caej kulturze helleskiej nie tylko przejcie kultury judejskiej, ale jej spaczenie: Z atwoci mog by nazwani -zodziejami i rozbjnikami filozofowie hellescy i ci, ktrzy przed przyjciem na wiat Pana od hebrajskich prorokw przejli pewne elementy prawdy i nawet ich dobrze nie rozumiejc przywaszczyli je sobie jako wasne nauki, bd to podrabiajc, bd w sposb nadgorliwy a nieumiejtny sofistycznie wykolawiajc, bd wreszcie istotnie wymyliwszy co nowego I 87, 2 por.

Filozofia grecka, wykradziona, wedug Klemensa, kulturze judejskiej, posiada jednak nasiona prawdy: Podobnie jak ukradziona przez Prometeusza iskierka ognia, jeli jest rozpalona w sposb waciwy, suy jako wiato, tak samo w filozofii, cho wykradzionej, tkwi lad mdroci Boej i impuls w stron Boga I 87, 1. Ten motyw kradziey i rabunku mdroci judejskiej przez myl greck, przewija si na wszystkich prawie stronach dziea, w coraz to innej postaci.

Klemens stoi wyranie na gruncie organicznej cznoci obu Testamentw: jeden Bg jest wskazywany przez obydwa Testamenty II 28, 6 ; i nieco dalej Uderza nas tu sw jasnoci sprecyzowanie funkcji obydwu Testamentw. Oto s one odmienne z nazwy, ze wzgldu na czas i rozwj, ale stanowi organiczn jedno pod wzgldem siy swego oddziaywania, poniewa ich rdem jest jeden i ten sam Bg, dziaajcy za porednictwem swego Syna.

A w innym znowu miejscu mwi Klemens I rzeczywicie, w cigu swego caego dziea jednakowo traktuje Klemens wiadectwa Prawa, Prorokw i Ewangelii, powoujc si na jedno z nich albo na wszystkie razem. Klemens jest zaangaowanym zwolennikiem w. Jeli w tekcie Kobiercw spotkamy wyraz Aposto uyty razy oznacza on tylko w.

Dodaje take do tego bezimiennego rzeczownika przydawki, wyraajce najwysz uznanie, jak: szlachetny, natchniony, boski, wspaniay, bogosawiony; wzgldnie przyswki okrelajce, jak przemawia lub dziaa: przezornie i pouczajco, szlachetnie, piknie, jasno, mistycznie i zbonie.

Oto ramy wypowiedzi Klemensa, na ktre naley zwrci uwag: koncepcja pierwszestwa kultury semickiej przed greck, zasada jasnoci obydwu Testamentw, silny wpyw w. W te ramy wprowadzi Klemens wszystkie najwaniejsze problemy doktrynalne.

Centralnym problemem caego dziea jest problem gnozy. Termin ten moe kojarzy si z herezjami gnostycznymi. Tymczasem z nimi wanie walczy Klemens w imi pozytywnej, prawdziwej gnozy, zgodnej z oficjaln nauk Kocioa, a w. Pawa w szczeglnoci. Jego zdaniem, rzecz pierwszoplanow dla gnostyka, jako wiadomego wyznawcy Chrystusa, jest poznawanie Boga VT 79, 2. Tak oto w sposb maksymalistyczny i wyczny zarazem okreli cel ziemski czowieka: czowiek istnieje przede wszystkim po to, aby poznawa Boga VI 65, 6.

Czym jest gnoza ostatecznie i jak j uzyskiwa? Klemens traktuje gnoz nie tylko jako proces umysowy, wymagajcy dobrego i prawidowego mylenia, ale rwnie jako akt mistyczny Ten cel poznawczy, jedyny waciwy dla godnoci czowieka, wyznacza drog naladowania Boga czynem, czyli drog upodobniania si do Niego ze strony czowieka. Najwyszym celem poznawczym s dla czowieka Bg Ojciec i Syn Boy, ktry w postaoi personalnego Logosu zszed na ziemi.

Bg ma w Kobiercach wiele okrele, ale przede wszystkim wystpuje tu jako Bg Stworzyciel, Demiurg, lub Bg Wszechmogcy, tj. Jego celem jest zbawienie nie tylko czowieka, ale caego wszechwiata: Bo dla zbawienia wszechcaoci Bg wszechwiata wszystko przystosowa zarwno w ogle, jak w szczegle VII 12, 2.

Nieprzebrane jest bogactwo Jego siy twrczej VII 47, 6. Bogu przysuguje Moc, ktra: cay wszechwiat przenika i obwieszcza wiato, do ktrego nikt nie ma dostpu VI 32, 4. Ojciec wszechrzeczy posiada moc, ktra nigdy nie doznaje zmczenia VI , 1.

Okrelenia Kvgio uywa Klemens przede wszystkim w odniesieniu do Chrystusa Pana. Bg Ojciec przelewa niejako sw Moc na Syna. Std dzieo Klemensa prezentuje wyrany chrystocentryzm Pawowy zob. VI 47, 3: Pamitamy przecie, e Pan jest Moc Boga i e ta Moc nigdy nie doznaje osabienia i ponadto: Moc sprawcza [Chrystusa] nie ogranicza si tylko do tego wiata, lecz dziaa wszdzie i zawsze VI 47, 4. W innym znowu miejscu tak charakteryzuje mechanizm dziaania Opatrznoci Boej: Jej sia sprawcza poprzez bliskie siy bezporednio przez Ni wprawiane w ruch, udziela si w dalszym rozbiegu bytom pojedynczym, to jest czstkowym VI , 6.

Syn Boy, jako Logos personalny, jest gosicielem odrbnoci bytowania Ojca V 34, 1. I jeszcze raz mwi o tym Klemens VT , 7 Dekalog poprzez liter jota Logos personalny ma te moc odpuszczania grzechw i wtedy jest Logosem owietlajcym II 66, 1 , co opiera si niewtpliwie na Ewangelii w.

Jana 1,9. O Logosie personalnym mwi jeszcze Klemens niejednokrotnie mp. A przecie cigle syszymy szelest Jego skrzyde w Kobiercach przede wszystkim poprzez cytaty z listw w. Problematyk Trjcy witej Klemens waciwie nie zajmuje si, znajdujemy tylko wzmiank IV 10, 3, 1. Czsto wyraa si o Bogu oglnie jako o Bycie Bytujcym Bytujco por.

Platon, Fajdros C , to znaczy mwi o Bogu jako o Absolucie, niewyraalnym w jzyku ludzkim przez aden atrybut: I moe wiedzia on [Platon], e bytujco bytujca Zasada jest tylko jedna V 89,7. Albo jeszcze VII 16,5 : W takiej oto duszy [czowieka sprawiedliwego], dziki jej posuszestwu w stosunku do przykaza, zakada sw wit siedzib Krl i Stwrca pikna moralnego, istniejce rzeczywicie Prawo i Zarzd wiata i Logos odwieczny, bdcy dla kadego z osobna i dla wszystkich razem jednym i tym samym Zbawicielem.

Nastpnym z kolei problemem podstawowym jest problem synostwa Boego ludzi, zaczerpnity z rozwaa w listach w. Motyw ten wystpuje w najrozmaitszych wariantach redakcyjnych. Ale zawsze przeciwstawione jest synostwo Boe stanowi niewolnictwa. To szczyt postawy czowieka, jego najwysze osignicie w stosunku do Boga, to jednoczenie szczyt wolnoci czowieka w stosunku do caej natury, wywyszenie ponad wszystkie stworzenia. Pozycja syna w stosunku do Boga czyni czowieka zdolnym do najwyszych wysikw, moe czyni go w peni doskonaym wedug ideau w.

Pawa Ef 4,13 , rwnego anioom ju tutaj na ziemi. Takim czowiekiem jest, wedug Klemensa, gnostyk, model chrzecijaskiej postawy, ktr charakteryzuje nastpujca gradacja osigni etycznych VI ,1 : 1 naoenie miary swoim elementarnym namitnociom; 2 z kolei przez wiczenie uodpornienie si na nie; 3 wreszcie doronicie do czynnej dobroci doskonaego gnostyka.

Klemens przekada dobre dziaanie nad wszelk powcigliwo. Gnostyk bo tak nazywa Klemens stale czowieka wiadomie wyznajcego i realizujcego nauk Chrystusa przede wszystkim stara si czyni dobrze innym ludziom, tracc stopniowo wszystkie skonnoci negatywne, ktre po prostu znikaj z jego pola widzenia. A przez trzy siy pozytywne, wypracowane w sobie: wiar, nadziej i mio, a przede wszystkim t ostatni, uzyskuje wiato duchowe i promieniuje jak soce oraz w swym sprawiedliwym poznaniu przez mio do Boga zda do witego miejsca pobytu, podobnie jak apostoowie VI ,1.

Koncepcja gnostyka rozrosa si stopniowo w Kobiercach i osigna swj model w Kobiercu szstym, krelcym wzr gnostycznej doskonaoci. Wreszcie domaga si analizy szczeglnie ywy w dziele Klemensa problem jego stosunku do kultury antycznej przedchrzecijaskiej, a przede wszystkim do filozofii greckiej. Antyczne relacje wystpuj w Kobiercach na kadym kroku. V 95,4. Nienawidzc czystej erudycji wzorem Heraklita, ktrego nawet cytuje w odniesieniu do tego zagadnienia I 93,2 , oraz lekcewac retoryk, podobnie jak Platon w Gorgiaszu, jako puste, szkodliwe wielosowie, przeciwstawia tym domniemanym wedug niego wartociom umysowym yw kultur, nazywajc j mianem greckim pajdeja naieia , przez ktr rozumie nie kultur greck, noszc dotychczas tak nazw, ale tradycj chrzecijask i przekaz prawd wiary Chrystusowej.

Ca za antyczn pajdej, to znaczy kultur greck z filozofi na czele, ustawia wobec chrzecijastwa jako wstpne przygotowanie, to jest propajdej rcgoncudea; zob. Na wzr dziewic ewangelicznych dusze gnosty- kw mwi u niego do Boga: Modlimy si o to, co dla nas poyteczne, nie o to, co przyjemne, gdy przystoi, abymy upraszay Ci tylko o najwysze pikno moralne VII 72,6 ; albo: Zna rwnie filozofia barbarzyska pojcie pikna jako dobra V 96,5 i dalej: Nazywa mianowicie dobro yciem, piknem wybr dobra.

Poprzez te przykady moemy ju dostrzec metod postpowania Klemensa, ktry swym wspbraciom chrzecijanom chce uatwi bezkonfliktowe zblienie si do greckiej kultury przedchrzecijaskiej. Wprowadza wic ostronie, lecz stale, jej podstawowe terminy w szacie chrzecijaskiej. Buduje pomost jzykowy midzy tymi dwoma wiatami.

Klemens natomiast dostrzega wznioso religii helleskiej, a nawet pewne sformuowania teologiczne przenosi na grunt chrzecijaski poprzez filozofi greck. Zdaje sobie jednoczenie spraw, e nawet odnoszenie si samych chrzecijan do wiary w Chrystusa, najwzniolejszej religii wiata, nie jest pozbawione grubego an- tropomorfizmu, jak na przykad VII 38,1: Oglnie biorc, tego rodzaju mniemanie o Bogu [to jest antropomorfizm], ktre Mu ublia i bdzi po bezdroach sdw i przypuszcze pospolitych i wrcz szpetnych, nie sprzyja utrwaleniu zboXXIV noci ani w hymnach, ani w wypowiedziach ustnych, ani w pismach, ani pouczeniach.

Dlatego religijno mas jest niczym innym jak blunierstwem w stosunku do Boga z powodu nieznajomoci prawdy. Tak ostrych sw jak te w stosunku do chrzecijan nie wypowiedzia przed Klemensem jeszcze nikt, ale s one, niestety, prawdziwe, nawet w odniesieniu do czasw obecnych. Z kolei wypada zaj si obszerniej samym problemem stosunku Klemensa do filozofii antycznej. Jego wiedza, wrcz olbrzymia w tym zakresie, swoboda i lekko w operowaniu bogatym materiaem egzemplarycznym, jego mio do antyku, przede wszystkim greckiego, czyni jego dzieo pierwsz prb syntezy nowo powstajcej doktryny chrzecijaskiej z filozofi hellesk.

Jednym z wtkw tego ukadu wielowtkowego, dywanowego, jest stosunek Klemensa do filozofii greckiej. Naley tu uprzytomni sobie pewne trudnoci, i to niemae, na jakie naraony by, podejmujc zadanie wczenia filozofii greckiej do doktryny chrzecijaskiej. Po pierwsze, w sposb pionierski podj sam temat filozofii greckiej w literaturze chrzecijaskiej i to w sposb generalny. Nie mia wszak utorowanego jeszcze podejcia do tego problemu. Po drugie, mg si spotka, i niewtpliwie si spotka, z niechci ze strony samych chrzecijan, szczeglnie za ze strony chrzecijan nie- owieconych.

W zwizku z tym moemy dostrzec w dziele Klemensa rne i odmienne odniesienia do filozofii greckiej. Przypatrzmy si im bliej. Najbardziej entuzjastyczne odniesienie znajdujemy w VI 41,6, gdzie zakada on istnienie nie dwch, lecz trzech przymierzy: A wic Bg zawar z nami nowe przymierze. Helleskie i judejskie to byy stare. My za w nowy sposb, trzeci z kolei, czcimy Go jako chrzecijanie. Tak wic filozofia grecka zostaa przez Klemensa wczona do religii chrzecijaskiej na rwni ze Starym Testamentem, jako przymierze rwnorzdne z judejskim.

Co wicej, twierdzi on take w innym miejscu VI 41,1 , e chrzecijanie i Hellenowie poznali tego samego Boga, lecz inaczej. Wyraa si te misteryjnie I znowu: w filozofii Albo jeszcze wzniolej: Dlatego nie jest bynajmniej rzecz niedorzeczn twierdzi, e i filozofia take jest darem Boej Opatrznoci VI , Albo wreszcie kategorycznie owiadcza, e filozofia zostaa XXV dana Hellenom raczej jako zapis testamentowy, wycznie dla nich przeznaczony, bdc zarazem fundamentem filozofii opartej na Chrystusie por.

VI 67,1. Tu Klemens uwzgldnia jednoczenie dwa aspekty: regionalny grecki, uniwersalny chrzecijaski, albo w paszczynie czasu: aspekt antyczny grecki, aspekt wieczny chrzecijaski. W kadym razie wskazuje na organiczn czno filozofii greckiej z chrzecijastwem.

ICEFACES TUTORIAL PDF

Klemens Aleksandryjski Kobierce I i II

Gukree Thus, Hellenic philosophy seems to be similar to the life of a candlewick people light: Philosophy was a divine revelation intended for Greeks PLATO Clement, as a koberce of the second sophistry, liked boasting to his readers about his wide knowledge. Meanwhile, his philosophy dynamically supported Christianity in creating universal monotheism. The answer might be very simple. A number of letters are klekens, most of which also constitute the New Testament twenty-one of the twenty-seven books of the New Testament are letters.

KAFAL SVIRI PDF

Klemens Aleksandryjski

.

EBERRON DRAGONMARKED PDF

KLEMENS ALEKSANDRYJSKI KOBIERCE PDF

.

Related Articles