INKLUZIVNO OBRAZOVANJE PDF

Tabela br. Rapai D. Inkluzivno vaspitanje i obrazovanje podrazumeva aktivnosti individue i drutva kao proces uenja i pouavanja u kome dolazi do relativno trajnih i progresivnih promena pojedinca u uslovima simedonijske podrke i socijalne ukljuenosti. Ovaj proces ne treba shvatiti iskljuivo kao kolski, mada se on u periodu odrastanja fokusira na kolske uticaje.

Author:Yogar Arashicage
Country:Liechtenstein
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):13 July 2008
Pages:280
PDF File Size:13.73 Mb
ePub File Size:2.3 Mb
ISBN:718-1-35608-509-2
Downloads:27071
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:SagrelTabela br. Rapai D. Inkluzivno vaspitanje i obrazovanje podrazumeva aktivnosti individue i drutva kao proces uenja i pouavanja u kome dolazi do relativno trajnih i progresivnih promena pojedinca u uslovima simedonijske podrke i socijalne ukljuenosti.

Ovaj proces ne treba shvatiti iskljuivo kao kolski, mada se on u periodu odrastanja fokusira na kolske uticaje. Dakle, treba ga shvatiti i kao intencionalno vaspitanje i obrazovanje ali i kao spontano uenje i samovaspitanje, odnosno samoobrazovanje.

Inkluzija kao proces ukljuivanja dece sa posebnim potrebama u redovne kole i ukupni drutveni ivot predstavlja najei pojmovni kontekst shavatanja inkluzije, ali i najui. Radi se o obezbeivanju humanih pretpostavki za adekvatno ukljuivanje dece sa posebnim potrebama u nastavu redovnih odeljenja opteobrazovnih i strunih kola kao i o ukljuivanju ove dece u celokupan drutveni ivot.

Suzi N. Na osnovu zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju, ne postoje dva paralelna sistema ve su oni deo jednog jedinstvenog sistema kolovanja. Ono se moe sprovesti kroz: posebne programe i pod posebnim uslovima specijalne kole , kroz posebne programe u redovnim kolama delimina inkluzija i kroz redovne ili modifikovane programe u redovnoj koli inkluzija.

Roditelji i deca imaju prava, koja su sadrana u zakonu, da sami odaberu jedan od ovih organizacionih oblika.

Problem inkluzivnog obrazovanja u naoj zemlji je to to ono nije formalizovano ve ima nezvanini karakter pa stoga deca sa smetnjama u razvoju uglavnom stignu samo do 4. Praksa pokazuje da retko ko od ovih uenika zavri kolovanje po redovnom planu i programu.

Suzi, N. Uvod u inkluziju. Banja Luka: XBS. Iz istrazivanja koje su prof. Nedovi i saradnici preuzeli od Nikoli G. Takoe treba napomenuti da je ovo istraivanje obavljeno u manje od polovine kola u Srbiji.

Nedovi i saradnici, zbornik. Uenici I II III IV V VI VII VIII ukupno Oteenje vida Oteenje sluha 50 23 32 34 34 19 23 23 Telesna 25 23 36 25 27 25 26 20 Cerebralna 5 4 6 10 10 9 7 5 56 Mentalna 93 64 57 Autizam 3 5 4 6 4 6 1 0 29 Tekoe u Tekoe u 77 94 59 52 38 Tekoe u 93 Tekoe u Emocionalni Hiperkinestetski 55 60 63 45 60 37 35 Ostalo 89 89 86 78 89 86 68 42 Zbir Tabela br. Kod nas se pod inkluzijom podrazumeva samo pravo koje imaju osobe sa invaliditetom u okviru kolovanja, dok su ostali aspekti izostavljeni.

Meutim, sve dok drutvo i zajednica u potpunosti ne shvate irok znaaj ljudskih prava, ovakva ideja nee dati zadovoljavajue rezultate. Usled ovakvog parcijalnog shvatanja ljudskih prava, osobe sa invaliditetom posmatraju se kroz prizmu saaljenja umesto kao ravnopravni lanovi drutva. To podrazumeva prilagoavanje istih, individualnim karakteristikama deteta uz potovanje njihovih motorikih ogranienja i brojnih smetnji koje se javljaju kao njihova posledica procena spobnosti, nivoa znanja, realizacija.

Izmene u nastavnim planovima i programima se mogu kretati od adaptacije pa do modifikacije. Kod adaptacije obrazovni ishodi se zadravaju ona se ne odnosi samo na nastavne sadraje ve i na primenu nastavnih metoda, sredstava, vrednovanja kolskog uspeha i itav nastavni rad , dok su kod modifikacija obrazovni ishodi izmenjeni.

U sistemu obrazovanja Republike Srbije prepoznatljivo je obrazovanje uenika sa poremeajima motorikog funkcionisanja prema sledeim modelima: 1 Redovni nastavni plan i program 2 Plan i program za uenike sa telesnom invalidnou 3 Specijani nastavni plan i program 4 Nastavni plan i program za uenike sa cerebralnom paralizom Zakonodavac prepoznaje ali ne definie precizno prilagoene nastavne programe, koje specijalna pedagogija prepoznaje kao individualne obrazovne planove, adaptaciju i modifikaciju nastavnih programa.

Iako postoje jasne tendencije ka inkluzivnom obrazovanju u naoj zemlji, jo uvek ne postoji jasno regulisana zakonska osnova za uvoenje individualnih obrazovnih planova, kao ni precizna uputstva ta zapravo znai adaptacija programa, u kom obliku 12 je dozvoljena i ta se pod njom podrazumeva. Stoovi I. Ovim dokumentom se odreuju svi bitni elementi trenutnog razvojnog statusa deteta intelektualni, emocionalni, socijalni i zdravstveni , tekoe u savladavanju obrazovnih i vaspitnih ciljeva i na osnovu toga utvruju prezicni i proverljivi ciljevi za odreeni vremenski period.

Individualni obrazovni plan je razvojni dokument. Izmene koje sadri individualani obrazovni plan se kreu od adaptacije do modifikacije ili njihove kombinacije. Kao to smo ve navele adaptirani program zadrava obrazovne ishode ali je tako kreiran i prilagoen da uenik moe da uestvuje u nastavnom programu za razliku od modifikovanog koji je kreiran da bi se izalo u susret posebnim obrazovnim potrebama uenika. Adaptacija ukljuuje: specijano kreitrane udbenike koji odgovaraju tipu hendikepa, posebne nastavne metode i naine poduavanja i procedure provere znanja.

U sluaju da uenik ne moe da postigne ishode obrazovanja koji su predvieni redovnim programom konstruie se modifikovan program koji odgovara sposobnostima i mogunostima uenika.

Adaptacija i modifikacija nastavnih programa za uenike sa motorikim poremeajima u sklopu inkluzivnog obrazovanja se vri u nekoliko koraka: 1. U zavisnosti od potreba uenika, ukljuuju se i strunjaci drugih profila kao i roditelji i lanovi porodice.

HANDELSSIGNALEN NAAR RIJKDOM FILETYPE PDF

Obrazovanje

The highest pedagogic degree of connecting children with development difficulties with population that develops normally as in the context of education is inclusion or inclusive education. It means respecting children with development difficulties on a higher level and treating them accordingly like equal participants in the educational process. It also ensures that all children have equal positions and development opportunities. In the process of giving children with development difficulties better upbringing and education the participants are important as well. That what inclusion provides for children with development difficulties is already insured by the Universal Declaration of Human Rights, the Convention on the Rights of the Child and other legal and legitimate documents. This paper also shows the history of societies relations towards people with difficulties, or path to inclusion.

COMMITMENT OLAV MAASSEN PDF

Inkluzivno obrazovanje - put u buduńánost

.

Related Articles